top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Outdoor Inspiration from "I Ur och Skur"


(på svenska efter alla bilder)

In October 2018 I visited two "I Ur och Skur" preschools on Lidingö, just outside Stockholm City. I Ur och Skur means directly in hour and shower (UR is an old word for clock, or a word outside, or original as urskog means virgin forest (original untouched forest) - it can also be translated as the saying Rain or Shine - as in "come rain or shine" = no matter what. And that is the ethos of this approach... that the play and learning can be outside come rain or shine. The preschools we visited were Stubben and Mulleborg... Mulleborg being the first ever I Ur och Skur preschool. What I really liked about visiting, aside from the fantastic grounds, the usage of the local nature and the enthusiastic and respectful staff was the fact there was a healthy relationship with the outdoors and indoors. These are not settings that MAKE the children be outside everyday all day, these were places that made the outdoors an attractive place to be so the children wanted to be there... there is a huge difference. The energy of the adults was to enthuse the children about being outdoors, to enjoy being outdoors, to connect with nature and appreciate it, to interact with the world around them and to challenge their own limits appropriately. The indoor area was used just about every day, and in a way that supported the children's enthusiasm for being outside. The outside, the connection with nature was the focus but not to an extent that the children had to be outside. Of course the preschools were successful, the children loved being outside. And I think this has a lot to do with choice. Child autonomy is important, and having to be outside is taking away choice. I remember from my own childhood that I played outside a lot, and loved playing outside, but I also loved playing inside - they were different kinds of play and I had a need for them both. I think of play as being like eating - we need vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, etc... we need a variation of flavours, even though we have favourites, and we need different sized portions depending on how hungry we are or how active we have been... play is the same... we need a varied play diet to keep healthy.

These two preschools chose not to have large numbers of children... so both preschools had a huge space (especially their outdoor spaces) in relation to the number of children. They also had enough staff to be able to give the attention to detail that nature requires. This allowed them to go in different size groups into the forest to explore without compromising safety. This means it gives children the space and time to engage in risky play without it being dangerous. it also gives children freedom to make more choices and not always to have to go with the flow of the group. This is NOT forest school... this is not about schoolifying nature... this is about supporting the children to have positive relationships with nature, to play and learn naturally there, as they would anywhere else (of course in nature there is more freedom... and it can be forest, a meadow or a lake... not confined to school in a forest..) Don't get me wrong it is GREAT that schools are getting out into nature and discovering children can learn there... discovering there is more than one way to learn. But in a way this is something children already know... maybe forest school is more about educating adults into understanding transdisciplinary learning, new perspectives on learning, and the 100 language of learning... not JUST in a classroom with workbooks and "set activities" (controlled play). Forest Schools are important in many places because they are that first step for the education system to learn that traditional school is not the ONLY answer. But what I saw in these preschools was play, learning happening and being supported through play, freedom, social interactions being supported allowing for socially competent children (they have the space to develop at their own pace, and not being forced into social situations before they master the skills/confidence as children in large groups in small spaces have to). I also saw staff that believed in what they are doing, and had a great joy for the outdoors... which sadly is not always the case, even in many Swedish preschools, where I have encountered at least one or more pedagogues at every preschool I have spent real time at, that have not liked going outside. And this infects the children. Creating a joyful and good relationship with the outdoors and with nature is essential. On that, learning can be built. If the children are negative or do not feel safe or inspired, then the learning and the play is never going to be as deep or as profound. Or of the kind desired by the Swedish School Authority - "Life Long Learning" So here are some photos of the outdoor spaces to get you thinking I fully realise not all of you will be able to create the same thing... lack of space, or policies that restrict. BUT the images can still inspire you to think what you can do in your own context. I also look at these photos and think about the images I have been sharing from Anji in China. I think the biggest difference is the large loose parts. In Anji the children had access to many large loose parts of different materials and weights... and I have become a big fan of these, as it allows the children to design and redesign their own play spaces... and I think that this would be an important element for child agency connected to the Swedish preschool curriculum. The images are in no specific order... and in this post there will be no comments.

I oktober 2018 besökte jag två "I Ur och Skur" förskolor på Lidingö, strax utanför Stockholm City.

Förskolorna vi besökte var Stubben och Mulleborg ... Mulleborg var den första I Ur och Skur förskola.

Vad jag verkligen gillade med att besöka, bortsett från de fantastiska gårdar, användningen av den lokala naturen och den entusiastiska och respektfulla personalen, var det faktum att det fanns en sund relation mellan utomhus och inomhus. Det är inte förskolor som TVINGAR barnen att vara ute varje dag, hela dagen, men förskolor som har skapat en glädje att vara utomhus, den är en attraktiv plats att vara och barnen vill vara där ...

De vuxnas energi lockade barnen till att vara utomhus, att njuta av att vara utomhus, anknyta till naturen och uppskatta den, att interagera med världen runt dem och att utmana sina egna gränser på ett lämpligt sätt. Inomhusmiljön användes nästan varje dag, och på ett sätt som stödde barnens entusiasm för att vara ute. Utomhus, kopplingen till naturen var i fokus men inte i en utsträckning att barnen var tvungna att vara ute.

Naturligtvis var förskolorna framgångsrika, barnen älskade att vara ute. Och jag tror att detta har mycket att göra med "val". Barns autonomi är viktigt, och att måste vara ute är att ta bort barnens möjlighet att välja. Jag minns från min egen barndom att jag lekte mycket utomhus och älskade att leka ute, men jag älskade också att leka inomhus - de var olika slags lek och jag hade ett behov av dem båda. Jag tänker på lek som att äta, - vi behöver vitaminer, mineraler, proteiner, kolhydrater etc ... vi behöver en variation av smaker, även om vi har favoriter, och vi behöver portioner av olika storlek beroende på hur hungriga vi är eller hur aktiva vi har varit ... lek är densamma ... vi behöver en varierad lekdiet för att hålla oss friska.

Dessa två förskolor valde att inte ha ett stort antal barn ... så båda förskolorna hade mycket utrymme (särskilt deras utomhusutrymmen) i förhållande till antalet barn. De hade också tillräckligt med personal för att kunna uppmärksamma detaljer som naturen kräver. Detta tillät dem att gå i olika gruppstorlekar i skogen för att utforska utan att äventyra säkerheten. Detta innebär att det ger barnen utrymme och tid att delta i riskfylld lek utan att det är farligt. Det ger också barn frihet att göra fler val och inte alltid behöva följa flödet av gruppen.

Det här är INTE skola i skogen ... det handlar inte om att "skolifiera" naturen ... det handlar om att stödja barnen att ha positiva relationer med naturen, att leka och lära sig naturligt där, som de skulle göra någon annanstans. Självklart kan man har en undervisande förhållningssätt i naturen, precis som man har inomhus, det finns många tillfälle och situationer som erbjuda barnen viktiga lektioner i livet... men det också finns många distraktioner.

Kanske utomhuspedagogik handlar mer om att utbilda vuxna till att förstå gränsöverskridande lärande, nya perspektiv på lärande och 100 språk för lärande ... inte bara i ett klassrum med arbetsböcker och lärarstyrd aktiviteter "(kontrollerad lek). Utomhuspedagogik är viktig på många ställen runt om i världen eftersom det är det första steget för utbildningssystemet att lära sig att traditionell skola inte är det enda svaret.

Det jag såg i dessa förskolor var lek, lärande som ske och stöds genom lek, frihet, sociala interaktioner stödjat av pedagogerna som möjliggör socialt kompetenta barn (de har utrymme att utvecklas i sin egen takt och inte tvingas in i sociala situationer innan de behärska färdigheterna eller förtroendet för andra, som barn i stora grupper i små utrymmen utsätts för).

Jag såg också personal som trodde på vad de gör och hade en stor glädje för friluftsliv ... vilket tyvärr inte alltid är fallet, även i många svenska förskolor, där jag har stött på minst en eller flera pedagoger på varje förskola jag har tillbringat en längre tid på, som inte gillade att vara utomhus särskilt mycket. Och detta infekterar barnen. (kanske det har någonting att göra med att på skolor är man ofta tvingat att vara ute under rasterna?? Jag tycker det är väldigt viktig med utomhuslek, särskilt på förmiddagen, men om lek och frihet endast kopplas till samma liten skolgård yta, är risken att vara utomhus blir mindre attraktiv)

Det är viktigt att skapa glädje och en god relation med naturen och utomhusmiljön. På det kan lärande byggas. Om barnen är negativa eller inte känner sig trygga eller inspirerade, kommer lärande och leken aldrig att bli lika djup. Eller av den typ som läroplan skriver om "livslångt lärande"

Så här är några foton av utomhusområdena för att få dig att tänka Jag inser helt att inte alla er kommer att kunna skapa samma sak ... brist på utrymme eller politik som begränsar. MEN bilderna kan fortfarande inspirera.

Jag tittar också på dessa foton igen och reflektera på bilderna jag har delat från Anji i Kina. Jag tror att den största skillnaden är de stora lösa delarna. I Anji hade barnen tillgång till många stora lösa delar av olika material och vikter ... och jag har blivit ett stort fan av dessa, eftersom det gör att barnen kan designa och omforma sina egna lekutrymmen... och jag tror att detta skulle vara ett viktigt element för svenska förskolor där inflytande är en viktig del av läroplanen. Stora lösa delar betyder att det är barnen som bygga sina egna lekvärldar om och om igen, istället för att vuxna bestämma hur den pedagogiska miljön ska se ut (även om det är vuxna som bestämmer vilken material som finns tillgänglig, barn har mer inflytande om dom kan påverka hur deras lekmiljö ser ut)

Bilderna har ingen specifik ordning ... och i det här inlägget kommer det inte att finnas några kommentarer tillsammans med bilderna, så att ni kan tänker fritt kring dom.

167 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page