top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

The Flow and Play-frame of Drawing

Uppdaterat: 6 okt. 2021

Written by Suzanne Axelsson 🇬🇧 Found here

Swedish translation Suzanne Axelsson 🇸🇪 Finns tillgänglig här

Hebrew translation Nona Orbach 🇮🇱 available on The Good Enough Studio

Italian translation Roberta Pucci 🇮🇹 available on Roberta Pucci LabThe Flow and Play-frame of Drawing 🇬🇧

As a play-responsive educator I view children’s drawing with the same respect as I view children’s play.

In play-work there is the theory of the “play-cycle”, where the idea to play first manifests in the imagination, a play cue is then signalled and responded to, which evolves into a back and forth of cues and responses that becomes the flow. This flow is found within a frame - a space that is physical/mental/emotional surrounding the flow (so it is not a fixed space but moves with the play).

The flow of the play can be interrupted, annihilated, in playwork language, by the cue not being responded to, or the frame being destroyed interrupting that flow.

For example, a child may see a ball, get the idea to play catch, pick it up and signal to another child, through words or gestures, and throw the ball to that child.

This child then responds by catching the ball, and sends a new cue when throwing back the ball to which the first child responds to by catching.

Flow is created as the ball is passed back and forth.

The space that the children are playing in is their frame.

If an adult (or a child) were to step in the middle of this frame/space there is the potential for a new cue, or for the flow to be ruined.

As play-responsive adults, we have the responsibility to protect the frame to allow the children’s flow to continue until it comes to a natural conclusion, or it is paused to continue later or another day. We can use the same theory when children draw.

A child could see pen and paper and be inspired to draw something. They pick up the pen and begin drawing on the paper, the paper and pen respond by marks appearing. Sometimes the pen and paper do not behave the way a child expects and therefore sends a cue back to the child, which the child can respond to (or not). A flow develops between the child, the pen and the paper.

Just like in play, this flow is found within a frame.

The flow can be disturbed by an adult (or child) sitting too close, or by asking questions about the drawing, or by moving the materials. Our role is to facilitate the children’s flow. This means we need to be aware of both the flow and the frame, and also the flow and frame of all the other children in the same space so that we do not cause the flow to decay prematurely.

Interventions might be necessary to maintain the flow. So maybe moving, adding or taking away something will allow the process to flow better. Maybe a verbal interaction is necessary to enable a flow that is starting to decay so that a child’s frustration with the materials can be self-regulated. The most important is that we are aware of the child’s flow and process and do not destroy it with well intentioned pedagogical questions and interventions.


Flödet och lek-ramen inom ritning. 🇸🇪

Som en lek-responsiv pedagog uppfattar jag barns ritningar med samma respekt som jag ser barnens lek.

I “play-work” finns teorier om ”lek-kretslopp”, där idén att leka först manifesterar sig i fantasin, en lek-ledtråd signaleras sedan och svaras på, som utvecklas till en fram och tillbaka av ledtrådar och svar som blir flödet. Detta flöde finns i en ram - ett utrymme som är fysiskt/mentalt/emotionellt som omger flödet (det är inte ett fast utrymme utan rör sig med leken).

Flödet i leken kan avbrytas, eller utplånas på “play-work” språk, genom att ledtrådar inte svaras på eller att ramen förstörs och avbryter flödet.

Till exempel kan ett barn se en boll, få idén att leka med den, plocka upp bollen och signalera till ett annat barn genom ord eller gester för att kasta bollen till det barnet.

Detta barn svarar sedan genom att fånga bollen och skickar en ny signal när den kastar tillbaka bollen som det första barnet svarar på genom att fånga.

Flöde skapas när bollen passeras fram och tillbaka.

Utrymmet som barnen leker i är deras ram.

Om en vuxen (eller ett barn) skulle gå mitt i den här ramen/utrymmet finns det potential för en ny lek ledtråd eller för att flödet kan förstöras.

Som vuxna som är lyhörd till leken har vi ansvaret att skydda ramen så att barnens flöde kan fortsätta tills det kommer till en naturlig slutsats, eller om den pausas för att fortsätta senare eller en annan dag.


Vi kan använda samma teori när barn ritar.

Ett barn kan se pennor och papper och inspireras till att rita något. De tar upp en penna och börjar rita på papperet, papperet och pennan svarar med märken. Ibland beter sig pennan och papperet inte som ett barn förväntar sig och skickar därför en ledtråd tillbaka till barnet, som barnet kan svara på (eller inte). Ett flöde utvecklas mellan barnet, pennan och papperet.

Precis som i lek finns detta flöde inom en ram.

Flödet kan störas av en vuxen (eller ett barn) som sitter för nära, eller genom att ställa frågor om ritningen eller genom att flytta materialet. Vår roll är att underlätta barnets flöde. Det betyder att vi måste vara medvetna om både flödet och ramen, och också flödet och ramen för alla andra barn i samma utrymme så att flödet att förfalla i förtid.

Interventioner kan vara nödvändiga för att upprätthålla flödet. Så kanske att flytta, lägga till eller ta bort något material gör att processen kan flöda bättre. Kanske är en verbal interaktion nödvändig för att möjliggöra ett flöde som hålla på förfalla, så att ett barn kan t.ex själv-reglera sin frustration över materialen och fortsätter. Det viktigaste är att vi är medvetna om barnets flöde och process och inte förstör det med väl avsedda pedagogiska frågor och ingripanden.
This is the first of many posts in a collaboration with Nona Orbach and Roberta Pucci, where all our voices will be shared via our websites/blogs to share our collective wisdom. Some posts will be individual, some will be collaborations... others will be the result of dialogues we have together... Follow the journey on the facebook page the Grammar of Drawing

or on Instagram Grammar of Drawing


604 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page