top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Is there a play hierarchy?


(på svenska efter bilderna)

Why is it that some play is more valued than other kinds of play?

Why are some kinds of play actively discouraged?

is it because the play is dangerous, or bad or is it because as adult there is a tendency to feel threatened by the play... that the play is chaos, that as adults we lose control?

Rough and tumble play is a form of play that often gets discouraged, and yet as a child it was one of my favourite kinds of play - it was also the play form that was mostly played with my dad.

I also remember that it was through this play that I learned to control my reaction to being tickled.

I soon worked out that this kind of play was a kind of power play... to feel the strength, to feel my own strength, to know my limits and also understand the limits of others... and also that my dad's goal was to make me laugh by tickle power.

So, from rather a young age, I took that power... and decided I was not ticklish and controlled my response. A bit boring really when I look back at it... but it was my way of winning against impossible odds.

Over the years I have been incredibly aware of the lack of rough and tumble in preschools... and have made a conscious effort to encourage it.. by participating in physical rough and tumble with the children and also facilitating the children in their own rough and tumble play.

Often this kind of play is about consent.

Do I consent to how this other person touches me, holds me and exerts their power over me... and do I react appropriately to the consent of others... do I stop when the other says no, or stop... do I slow down or check when I sense the other person is no longer comfortable with the play?

This is how I facilitate. I help the children become aware of their own comfort... has it become too hard, or too loud? Has it stopped being fun? And when I sense that in a child I let them know that they should say stop, and help the other child/ren to listen and react appropriately.

I have sat next to rough and tumble play and had other pedagogues come up and tell the children to stop fighting, completely ignoring the fact that I am there. Or maybe they just think I do not care and sat doing nothing????!

I often find these discussion with colleagues tricky. Because there is such a strong inbuilt sense that play needs to look positive and should not be about fighting... I mean this is why fighting with sticks, pretend guns, playing war are taboo play in most places.

There is a need to stop this play and make the children play something nicer and more friendly.

Yet what I see in rough and tumble is children working on their friendships. There has to be an enormous amount of trust to partake in rough and tumble without feeling threatened or afraid... that is when it is a fight, or bullying... when one does not, or is afraid of the situation.

There are so many different kinds of play... and this is why I think it can be really hard to define exactly what play is. The lay spectrum stretches from the free-est of free play... to rule-bound play - games, sports, planned activities.

I am of the opinion that the whole spectrum is needed. Not one kind, but all kinds. And that each child will be unique in what their play needs are... So for some they will need more role play, for others, more risky play, or outdoor play, or messing about with fine motor skills... that they need more of something does not exclude the fact they need all the other kinds of play too... and these needs will change as the children evolve.

I have written many posts about play over the years... and hope to transfer those posts to this blog during December...

after the Swedish text there are some more links to explore Play...

På Svenska Varför är det att viss lek är mer värderad än andra typer av lek?

Varför är vissa typer av lek att man aktivt söka hindra?

är det för att leken är farlig eller dålig eller är det för att som vuxen finns det en tendens att känna sig hotad av leken ... att leken är kaos,och att som vuxna förlorar vi kontrollen?

Rough and tumble lek (låtsas brottning, kittel, bus) är en form av lek som ofta blir hejdade - och som barn var det en av mina favorit lek typer - det var också en lekform som mest lektes med min pappa.

Jag kommer också ihåg att det var genom denna lek som jag lärde mig att styra min reaktion på att vara kittlad. Jag listade ut snabbt att denna typ av lek var en slags kraftspel ... att känna styrkan, känna min egen styrka, att känna mina gränser och förstå andras gränser ... och också att min fars mål var för att få mig att skratta genom kittel-makt.

Så, från ganska ung ålder tog jag den makten ... och bestämde att jag inte var kittlig och kontrollerade min reaktion. Lite tråkigt verkligen när jag ser tillbaka på det ... men det var mitt sätt att vinna mot omöjliga odds.

Under åren har jag varit otroligt medveten om bristen på rough and tumble (hård och tumlare) i förskolor ... och har gjort en medveten ansträngning för att uppmuntra det .. genom att delta i fysisk rough and tumble lek med barnen och också underlätta barnen i sin egen rough and tumble lek

.Ofta är denna typ av spel om samtycke.

Samtycker jag till hur den här personen berör mig, håller mig och utövar sin makt över mig ... och reagerar jag på lämpligt sätt efter andras samtycke ... slutar jag när den andra säger nej, eller stopp... sakta jag ner eller kolla när jag känner den andra personen inte längre är bekväm med leken?

Så här underlättar jag.

Jag hjälper barnen att bli medvetna om sin egen bekvämlighet... har det blivit för hård eller för högliudd osv? Har det slutat vara roligt? Och när jag förstår att ett barn trivs inte längre, låt jag dem veta att de borde säga stopp och hjälpa det andra barnet att lyssna och reagera på ett lämpligt sätt.

Jag har satt bredvid rough and tumble lek och andra pedagoger komma upp och berätta för barnen att "sluta slåss", och helt ignorera det faktum att jag är där. Eller kanske tror de bara att jag bryr mig inte och satt gjorde ingenting ????!

Jag tycker ofta att dessa diskussioner med kollegor är svåra. Eftersom det finns en så stark inbyggd känsla som lek måste se positivt ut och borde inte handla om att slåss ...

Jag menar det är därför som lek med pinnar, låtsas vapen, leka krig är tabu-lek på de flesta ställen.

Det finns ett behov av att stoppa sådant lek och få barnen att leka något trevligare och mer vänligt.

Men vad jag ser i rough and tumble är barn som arbetar med sina vänskapar. Det måste finnas en enorm tillit till att delta i rough and tumble utan att känna sig hotad eller rädd ... som när det är en fajt, ​​eller mobbning ... när man inte vill eller är rädd för situationen.

Det finns så många olika slags lek ... och det är därför jag tycker att det kan vara svårt att definiera exakt vad lek är egentligen. Lek-spektrumet sträcker sig från fri-aste av fri lek ... till regel lekar, sport, planerade aktiviteter.

Jag anser att hela spektrum är nödvändigt. Inte en sort, men alla slags. Och att varje barn kommer att vara unikt i vad deras lek behov är ...

Så för vissa kommer de att behöva mer rollspel, för andra, mer riskfylld lek eller utomhuslek, eller lugn lek med fin-motoriska färdigheter ... att de behöver mer av något utesluter inte det faktum att de behöver alla andra typer av lek också ... och dessa behov kommer att förändras när barnen utvecklas.

"Jag tror att de pojkar som deltar i grovt, svårt spel utanför skolan inte finner något behov av "horseplay" (larvar sig) i skolan."

Theodore Roosevelt

Amerikanska presidenten1858-1919

Jag har skrivit många inlägg om lek under åren ... och hoppas att överföra dessa inlägg till den här bloggen under december ...

under finns några länkar

Momo and Play - This post explore the book Momo and how play and time are being controlled by adults, and that children's play is seen as a threat to efficiency

Together-led Play - a post exploring a democratic approach to play in preschools... where the children lead, the teachers lead and there is learning from each other.

The Magic of Play - notes and reflections from a play workshop

The Freedom of play... free play... - a post exploring what is free play.

Rough and tumble play - Play and Playground Encyclopedia

185 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page