top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Original Learning


(på svenska efter bilderna)

In the last few years I have been shaping and refining my idea of Original Learning...

It is my reaction to this constant separation of play and learning... which comes with an ever increasing need to define precisely what play is and what learning is... especially the learning of the academic kind that happens in schools.

For me this relations of play and learning is much more complicated and much less binary than is being constantly discussed in social media. I feel strongly that play AND learning are essential for children to build/create their knowledge and understanding of themselves and the world around them.

Play should not occur in a vacuum - or protected from adults, and lessons. But equally learning should not be deprived of play and the richness and depth it can bring to it.

Neither have a greater status than the other. They need each other so that both can thrive.

Play evolves as the children learn new things, they get woven into the play and the play deepens on many levels. The play allows new facts children have discovered to be better understood, to connect them to other ideas, to connect them to their own experiences...

I visualise it as a loom, the warp threads (those going down) represent play... the more warp threads the higher quality the fabric will be (thread count) - so it doesn't matter how much learning you are weaving in, if there is not enough play there is not going to be the stability for that quality fabric... the fabric of life. Life-long learning.

The learning can be woven in in many ways... through wonder, through curiosity, through risk management, through lessons, through experiments, through listening, collaboration, interaction, exploration, and even by rote...

I am not saying rote is my preferred method of teaching, I am simply saying that a few threads woven in can be of benefit - especially if there is enough play to be able to process it adequately.

There are also many different ways to weave in those threads... creating very different effects... so we need to be thinking about the how and not just the what. There are also many different kinds of threads to choose from, different materials, different thicknesses, different textures, different colours etc... we need to make choices in which threads we are offering to the children, make decisions about what options are we giving the children to choose their own threads, or are they always being handed pre-selected threads by adults?

Also I feel schools, and many adults like the idea of neatly arranged threads, all colour sorted into different subjects... when really learning seldom looks like that. it is a jumble of threads entangled... and as educators we need to take the time to not just sort these threads carefully so that they do not break or become hopelessly knotted because there has not been enough patience with the sorting and the entanglements got tighter... and of course it is our responsibility as educators to support the children to work out how to detangle (self regulate) how to make choices (critical thinking) and how to slow down to be able to make considered decisions.

When I do play workshops with educators my focus is to get the adults involved in play... very much connected to David Hawkins "messing about" - to play in order to understand play. And that through play they can better understand the learning, and to be able to create spaces, time and possibilities for children to access Original Learning... a play responsive approach to teaching.

As it is taking me longer to get my book together about this... as opportunities to hold workshops, write chapters about play in Swedish education and other experiences have been filling my writing time, I have decided to start writing more blog posts about Original Learning to get more of my thinking in print and to share it with others... in the hope that feedback and dialogue will enable to communicate and understand better this idea of Original Learning.

Below you can see the nice tidiness of lessons my subjects... but learning is not this tidy, and subjects should not be learned in isolation of each other.

here are just a FEW kinds of weaving styles

Play or learning? Learning AND play.

Under de senaste åren har jag utformat och förfinat min idé om Original Learning ... Det är min reaktion på denna ständiga separation av lek och lärande ... som kommer med ett ständigt ökande behov av att definiera exakt vad lek är och vad lärande är ... särskilt lärandet av det akademiska slaget som händer i skolorna. Undervisning.

För mig är dessa relationer mellan lek och lärande mycket mer komplicerade och mycket mindre binära än som kontinuerligt diskuteras i sociala medier. Jag känner starkt att lek OCH lärande är viktigt för barn att bygga/skapa sin kunskap och förståelse för sig själva och världen runt dem. Lek ska inte ske i en vakuum - eller skyddas från vuxna och lektioner. Men lärande bör inte berövas lek och den rikedom och djup som det kan ge det. det ena har inte en större status än den andra. De behöver varandra så att båda kan trivas/utvecklas.

Leken utvecklas när barnen lär sig nya saker, de vävas in i leken och leken fördjupas på många nivåer. Leken tillåter nya fakta som barn har upptäckt att förstås bättre, koppla dem till andra idéer, koppla dem till sina egna upplevelser ...

Jag visualiserar det som en vävstol, varptrådarna (de som går ner) representerar lek... ju fler varptrådar desto högre kvalitet blir tyget (trådantal) - så det spelar ingen roll hur mycket lärande du väver i, om det inte finns tillräckligt med lek kommer det inte att vara stabiliteten för det önskade tyg kvalitet ... livets tyg. Livslångt lärande.

Lärandet kan vävas på många sätt ... genom förundran, genom nyfikenhet, genom riskhantering, genom lektioner, genom experiment, genom lyssnande, samarbete, interaktion, utforskning och till och med genom "rote" (att lära utantill) ... Jag säger inte att "rote" är min föredragna metod att undervisa, jag säger helt enkelt att några trådar som är vävda in kan vara till nytta - särskilt om det finns tillräckligt med lek för att kunna bearbeta det på ett adekvat sätt. (att lära sånger utantill, eller mulitplikationstabeller)

Det finns också många olika sätt att väva i de trådarna ... skapa mycket olika effekter ... så vi måste tänka på hur och inte bara vad. Det finns också många olika typer av trådar att välja mellan, olika material, olika tjocklekar, olika strukturer, olika färger osv ... vi måste göra val i vilka trådar vi erbjuder barnen, fatta beslut om vilka alternativ vi ger barnen att välja sina egna trådar, eller får de alltid förhandsvalda trådar av vuxna?

Jag uppleva att många skolor, och många vuxna gillar tanken på snyggt ordnade trådar, alla färger sorterade i olika ämnen ... när verkligen lärande sällan ser så ut på det viset. det är ett virrvarr av trådar som är intrasslad... och, som lärare, måste vi ta oss tid att sortera dessa trådar noggrant så att de inte går sönder eller blir hopplöst knutna eftersom man har inte haft tillräckligt med tålamod med sorteringen och trasslat blir stramare ... och naturligtvis är det vårt ansvar som lärare att stödja barnen för att träna hur man reda ut alla trådar (självreglerar) hur man gör val (kritiskt tänkande) och hur man sakta ner för att kunna fatta övervägda beslut.

När jag hålla lek workshops med lärare är mitt fokus att få de vuxna blir involverade i lek ... det är väldigt kopplad till David Hawkins "messing about" - att leka för att förstå lekl. Och att de genom lek kan bättre förstå inlärningen och att kunna skapa utrymmen, tid och möjligheter för barn att få tillgång till Original Learning ... en lek-responsiv undervisningen.

Eftersom det tar mig längre tid att samla mina tankar för att skriva allt detta till en bok... eftersom möjligheter att hålla workshops, skriva en kapitel om lek i svensk utbildning, och andra erfarenheter har fyllt min skrivtid - har jag beslutat att börja skriva fler blogginlägg om Original Learning (Original Lärande) så att jag kan få mer av mitt tänkande i tryck och dela det med andra ... i hopp om att feedback och dialog kommer att göra det möjligt att kommunicera och förstå bättre denna idé om Original Learning.

304 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page