top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Colouristic Children

By Nona Orbach

översatt till svenska av Suzanne Axelsson (finns under den engelska texten)


My grandchildren like to come to the studio and create. They choose what and where to work: sand tray, painting wall, large table. I am observing them or working in another corner of the studio. They are independent, and each one has personal style and interests, and they respect and like each other’s work although they are different.


The eldest loves to mix and smear colors and is diligent and forceful in filling up pages of gouache paint.

He is a colourist child.4 years old colouristic child

Colouristic children are interested in actions; They mix sensually, blend stuff, create mess and rhythms. Sometimes such processes develop into ornamentations, decorations, and patterning.

In every class, there are a few of them. Nevertheless, unlike most children, they are less concerned about creating images such as a house or a person.

This cognitive quality develops outside their paper!

These children sometimes find art time more difficult in kindergartens and schools – because they are not drawing images according to what society expects them to.

Kindergarten teachers and art teachers are often a bit bewildered in the face of this phenomenon.

Thus, the children who paint images will be granted compliments from the kindergarten teacher and grandparents [Look, he painted a man!], while the colourists will be treated as having drawn a silly scribble. Ironically, they might call the child that scribbles a "Piccaso". The child is compared to his friends and siblings. And they sadly feel and notice it.One afternoon this colouristic boy said to me:

Yael said that my painting was ugly because I was painting over the lines.

He said they all were given printed pages to fill with crayons.

What did you say to her?

I didn’t say anything.

He was quiet and sad.

How old is Yael?

Four years old.

Is she a painting teacher like Grandma?

No

So in the meantime, she knows what she knows, and I will explain to you something that you can share with her and the children in kindergarten: every child is unique, and each one paints in their favourite way. And there are also all kinds of forms of painting. Otherwise, if we were all the same, there would be no museums and exhibitions.

For example, some paintings are called “abstract paintings.” They have shapes, colours, dots, and lines but no horse, flower, or house. These are mixtures like you like to do. Your grandmother paints like that, too, and her work was even in an exhibition in a museum.

Tell Yael that you don’t have to be inside the lines if you don’t want to. Every boy and girl is the queen or king of their paper, and they decide.

Like your cousin, Yael loves to paint inside the lines, and it is wonderful – but you can do what you choose to do on your paper. There is no one painting rule for everyone.5.6 years old
On my next visit, he said that Yael from kindergarten also started covering lines in colors even though she was usually inside the lines.

6.1 years old6.6 years old
9.7 years old


He is 12 years old these days. Since he was a toddler, he was very interested in cooking, and he is also playing the drums.

Collections of rhythms in paintings and music, cutting, chopping, stirring in the kitchen make a metaphorical sense that leads to his spiritual blueprint traits.10 years old
9.7 years old10.6 years old

For coloristic children, the material, the sensual experiences are the heart of the process. If you know such a child, they need that reinforcement in the school system that does not respect this way of expression.


Koloristiska Barn (Färgglada barn)

Mina barnbarn gillar att komma till ateljén och skapa. De väljer vad och var de ska arbeta: sandbordet, målarvägg, eller stora bordet. Jag observerar dem eller arbetar i ett annat hörn av studion. De är oberoende, och var och en har personlig stil och intressen, och de respekterar och gillar varandras arbete även om de är olika.

Den äldsta älskar att blanda och smeta färger och är flitig och kraftfull med att fylla upp pappret med gouachefärg.

Han är ett koloristbarn.


4 år gammalt koloristiskt barn

Koloristiska barn är intresserade av handlingar; De blandar sensuellt, blandar saker, skapar röra och rytmer. Ibland utvecklas sådana processer till ornament, dekorationer och mönster.

I varje klass finns det några av dem. Ändå, till skillnad från de flesta barn, är de mindre bekymrade över att skapa bilder som ett hus eller en person.

Denna kognitiva egenskap utvecklas utanför deras målarpapper!

Dessa barn tycker ibland att tiden för konst är svårare i förskolor och skolor – eftersom de inte ritar bilder efter vad samhället förväntar sig.

Förskolepedagoger och bildlärare är ofta lite förvirrade inför detta fenomen.

Således kommer barnen som målar bilder att få komplimanger från förskolepedagoger och mor- och farföräldrar [Titta, han målade en man!], medan färgläggarna kommer att behandlas som att de har ritat en enkel klotter. Ironiskt nog kan de kalla barn som rita något specifik en “Piccaso”. Barnen jämförs med sina vänner och syskon. Och tyvärr, barnen känner och märker det.


En eftermiddag sa den här koloristiska pojken till mig:

  • Yael sa att min tavla var ful eftersom jag målade över linjerna.

Han sa att de alla fick tryckta sidor att fylla med kritor.

  • Vad sa du till henne?

  • Jag sa ingenting.

Han var tyst och ledsen.

  • Hur gammal är Yael?

  • Fyra år gammal.

  • Är hon en målarlärare som mormor?

  • Nej

  • Så under tiden vet hon vad hon kan, och jag kommer att förklara för dig något som du kan dela med henne och barnen på förskolan: varje barn är unikt, och var och en målar på sitt favoritsätt. Och det finns också alla möjliga former av måleri. Annars, om vi alla vore likadana, skulle det inte finnas några museer och utställningar.

Till exempel kallas vissa målningar "abstrakta målningar". De har former, färger, prickar och linjer men ingen häst, blomma eller hus. Det här är blandningar som du gillar att göra. Din mormor målar också så, och hennes verk var till och med på en utställning på ett museum.

Berätta för Yael att du inte behöver vara innanför linjerna om du inte vill. Varje pojke och flicka är drottningen eller kungen av deras papper, och de bestämmer.

Precis som din kusin, älskar Yael att måla innanför linjerna, och det är underbart – men du kan göra det du väljer att göra på ditt papper. Det finns ingen målning regel som gäller för alla.


5,6 år gammal

Vid mitt nästa besök sa han att Yael från förskolan också började målar utanför linjerna trots att hon oftast var innanför.


Han är 12 år nu. Sedan han var ett litet barn var han mycket intresserad av matlagning, och han spelar också trummor.

Samlingar av rytmer i målningar och musik, att skära, hacka, och röra om i köket ger en metaforisk betydelse som leder till hans andliga ritningsdrag.


För koloristiska barn är materialet, de sinnliga upplevelserna hjärtat i processen. Känner en ett sådant barn behöver de den där förstärkningen i skolsystemet som inte respekterar detta uttryckssätt.
This article is a part of the Grammar of Drawing project. A collaboration between Suzanne Axelsson, Nona Orbach and Roberta Pucci.

It can be read in Hebrew

and Italian.

180 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page