top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Drawbots

(på svenska i blå... Swedish in blue)

The draw-bot idea came not only from the fact that we are doing a robot project/exploration (as a part of the Leonardo Da Vinci project) but also about how to include everyone in my group when doing an art session. I had a child that was struggling with perfection and was choosing not to participate when it came to group sessions... I knew that this child was more than capable and enjoyed drawing and painting...

So I figured the draw-bots would entice the child back into the group art session... and I was right... an active happy member of the draw-bot art... from start to finish... and it ended up being just over an hour long... longer than I expected as the children developed the robot idea further themselves...

I will explain.

The children selected three coloured pens and stuck them onto the battery-driven massager with sticky-tack.

Sometimes the pens fell off, or one did, or two.. and it was part of the excitement... and also influenced the finish project... sometimes a child put the pen too high so that it did not reach the paper... all moments to learn.The children talked a LOT about what they could see... sometimes they went off topic, but you could really see how it was the art that lead them there... once or twice it was completely off-topic, and more about making plans to play in the snow later. This is natural when the children are taking turns... but there was no issues with waiting... the first three drawings grabbed all the children's full attention, and then after that it drifted in and out of various conversations. There was one dialogue about what sort of words that should be used to describe the art... as the children thought that some choices were a bit rude, and that the same thing could be said in a more pleasant way... I won't go into details here, but it was interesting... and I agreed, I often feel slang words for body parts are not always totally positive, even if they are not offensive. The art became a safe place to discuss important and complex questions about the words we use and how they can impact others.


The children experimented with light -

what can you see now?

it was interesting to listen to their dialogue... as some were talking about what they could see on the paper, while other interpreted it as what they could see in the room...

I asked if the could see the colours in the same way... and the children replied in the same way... those focussing on the paper could see the pen colours were no longer as bright, but those focussing on the room could still see colours, as there was light coming in from the windows across the room...


I had taken two "robots" with me... the massager and also a hexbug... the bug was harder... as it did not vibrate, the wheels meant the pens did not work when attached to them, and there were too many wheels on the sides to put a pen there...

Eventually one of the children suggested that a pen should be attached to the front of the bug...(it's always a good thing to be quiet long enough for the children to solve the problems themselves) it was one the could reverse... but it did not do so much of that, maybe the pen was a bit heavy, but also I think the batteries were not 100% and seriously affected the bug movement... but the children were delighted...


The children worked in pairs to create and bugbot art... first making sure the bugbot did not escape the paper, and then colouring in the art... I really had not expected the children to do the colouring in...  I thought they would be ready to move and play outside in the snow... but they were enthusiastic to the end and coloured in their art...


After the Swedish text, you will see a selection of the finished drawbot art..


I apologise for the poor quality of the film... as the original seemed to just vanish from my devices, so I filmed my screen from my previous blogger location - but it does still provide the inspiration and visual for this post.Rit-bot tanken kom inte bara från det faktum att vi hålla på med ett robotprojekt/utforskning (som en del av Leonardo Da Vinci-projektet) men också om hur man ska inkludera alla barn i min grupp när man gör en konst-aktivitet. Jag hade ett barn som kämpade med perfektion och valde därför att inte delta när det gällde grupp aktiviteter kring konst osv ... trots att jag visste att det här barnet är mer än skickligt och tycker om att rita och måla ...

Så jag tänkte att rit-botarna skulle locka barnet tillbaka till grupp-arbete ... och jag hade rätt ... hen blev en aktiv och glad deltagare av rit-bot konst ... från början till slut ... och vi höll på i drygt en timme... längre än vad jag förväntade mig

Barnen valde tre färgade pennor och fastnade dem på en batteridriven massager med kludd.

Ibland föll alla pennor av, eller en eller två .. och det var en del av spänningen ... som också påverkade slutprodukten ... Ibland satt ett barn pennan för högt så att den inte nådde papperet. . många delmoment att lära sig från.

Barnen pratade mycket om vad de kunde se... ibland gick de ifrån ämnet, men man kunde verkligen se hur det var konsten som ledde dom dit ... ibland var det helt "off-topic" och handlade mer om att planera att leka i snön senare. Det här är naturligt när barnen turas om... men barnen hade inga problem att vänta ... de tre första ritningarna tog alla barns fulla uppmärksamhet och sedan drev barnen in och ut ur olika samtal. Det var en dialog om vilka slags ord som skulle användas för att beskriva konsten ... som barnen tyckte att vissa ordval var lite oförskämda och att samma sak kunde sägas på ett trevligare sätt ... Jag går inte in i detaljer här, men det var intressant ... och jag var överens med barnen, jag känner ofta slangord för kroppsdelar är inte alltid helt positiva, även om de inte är stötande. På det här vist kan vi diskutera med barnen hur vi kan samtala med varandra, hur vissa ord påverka andra på ett sätt man hade inte förväntat - konst-aktiviteten skapade utrymme för samtal.


Barnen experimenterade med ljus - vad kan du se?

Det var intressant att lyssna på deras dialog ... eftersom några pratade om vad de kunde se på pappret, medan andra tolkade det som vad de kunde se i rummet ... (pga det var nu mörkt)

Jag frågade om dom kunde se färgerna på samma sätt ... och barnen svarade på samma sätt ... dom som fokuserade på pappret kunde se att pennfärgerna inte längre var ljusa eller tydliga, men dom som fokuserade på rummet kunde fortfarande se olika färger, eftersom det fanns lite ljus som kom in från fönstren vid andra sidan av rummet ...

Jag hade tagit två "robotar" med mig hemifrån... massagern och även en insekt ... robotinsekten (hexbug) var svårare ... eftersom den inte vibrerade, hjulen gjorde att pennorna inte fungerade när de fästes på dem, och det fanns för många på sidorna för att kunna sätta en penna på varje sida...

Så småningom föreslog ett barn att en penna skulle fästas på framsidan... (ibland är det värt att vara tyst och tillåta barnen lösa problemen själva) det var en hexbug som kunde ändra riktning ... men det hade svårt att göra det, kanske var penna lite tung, men jag också tror att batterierna inte var 100% och  påverkade rörelsen ... men barnen var ändå lyckliga


Barnen arbetade i par för att skapa en hexbug konst ... först och främst för att se till att hexbug inte flydde från papperet och sedan färglägga i konstverket ... Jag hade verkligen inte förväntat att barnen skulle färglägga... Jag trodde de skulle vara beredda att leka ute i snön ... men de var entusiastiska till slutet och färgade i sin konst ...

Här kan du se vårt robot konstgalleri
100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page