top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Product, Process, Play and Permission - Produkt, Process, Lek och Tillstånd

Uppdaterat: 15 aug. 2022

Grammar of Drawing: written by Suzanne Axelsson. A project by Suzanne Axelsson, Nona Orbach and Roberta Pucci exploring art, freedom, exploration, play and joy. Available in Hebrew and Italian - click the language to read. And in Swedish after the English here.

Arianna, age 5. Photo: Roberta Pucci


It feels like we have come full circle - the three of us, Suzanne, Nona and Roberta had been speakers at Teacher Tom’s 2021 Summer Summit and afterwards started the Grammar of Drawing as a way to keep the momentum of the positive energy we experienced going on there. In late spring we met to talk about what we would talk about in our interview with Tom for the 2022 Summer Play Summit. We started with what felt the most important with the Grammar of Drawing project. As we talked Suzanne took notes, jotting down words to help us remember our discussion and to see what would surface. Towards the end of the dialogue as Suzanne went through the notes there were four words that we had focussed the most on.

Product

Process

Permission, and Play.

And this is what our dialogue with Tom ended up being about as we feel these four words breathe life into this project of ours, and in how we interact with children

In English all these words begin with P, which appeals to our sense of play, but it is not so much the play on how the words begin, but the very essence of these words that oxygenates our approach.

The product-process dichotomy is not just two sides of a coin where it is either one or the other, they are both a part of the same experience (and a coin does not only have two sides, but also an edge, and mass between them). We all agree that creating the actual product is important, but we also acknowledge that the process is of equal value. The balance between these two words is constantly dancing, both taking turns to lead the direction of the aesthetic experience.


”Natural Diary” by Roberta Pucci - playing with wind, paper and blades of grass

Problems (another word beginning with P!) arise when one or the other is given more power by outside forces. For example, that the school system prioritises the product rather than the process, in other words, that the learning process is less important than the product/proof (that is often a test score, or, in art subjects, a specific artwork made in a specific way to prove a specific ability or knowledge). This is a kind of art that kills creativity, joy and playfulness. Children and students do not have permission to explore their own interests and own possibilities with the materials and techniques shared with them.

Equally, when all the focus is on the process and not creating products then it can feel aimless, or maybe that sense of pride in one's own achievements is lost. Products can be individual and collective, and both have an important role. We think it is vital to consider that the process can also be standardised, limited and controlled and not just for the sake of a specific product, but also because of time, fear of mess, or expectation of what “process” is (including misconceptions) and that just because a teacher is focussing on the process does not necessarily mean the child has freedom to explore.

We are not at all keen on the whole process vs product art discourse that is rampant in social media. We think that Play and Permission are much more important words than product and process and we think we should all be shifting our thinking more in this direction.


"Arting Trees" by Suzanne Axelsson. Exploring relationships with the forest through play.

How can children play with materials to understand their processes, to see the multiple products they can create and what permission are they given to play freely? As Nona says, where is the threshold? Where adults begin to say no, where their instincts retract the permission and children experience a new word beginning with P - prevention! They are prevented from certain experiences, certain opportunities, from making certain stuff. There can be good, well-reflected reasons for some of these threshold stops, but quite often they are based in bias, fear and a lack of time for educators to reflect deeply about the three I’s that Suzanne talks about - Interaction, Intervention and Interference.

These three words will help us find a balance in product, process, play and permission;

  • we interact with the child with an attitude of permission,

  • we intervene only to support the flow of the play and the process, and

  • we interfere as little as humanly possible so the product of the play/process is not destroyed or negatively disturbed.

The product might be a physical item the child was intending to make, or would accidentally create/discover through their play, or can be knowledge or meaning/sense-making, and our interference would result in the child never discovering or creating it.

Play and Permission are about freedom. The freedom to explore. The freedom to discover. The freedom to create. The freedom to act. Permission is an act of love, as we must fully understand the abilities, capabilities, interests and well-being of a child to know how to keep them safe as necessary (by not permitting dangerous actions, tools, experiences that the child is not ready for) while offering space for a child to make mistakes they can learn from.

More about Play, Permission, Process, Product:

Produkt, process, lek och tillstånd

Det känns som att vi har fullbordat cirkeln – vi tre, Suzanne, Nona och Roberta hade presenterat vid Teacher Toms Summer Summit 2021 och efteråt startade Grammar of Drawing som ett sätt att hålla igång den positiv och hoppfull energi vi upplevde där. På senvåren träffades vi för att prata om vad vi skulle prata om i vår intervju med Tom för 2022 Lek Summit. Vi började med det som kändes viktigast med projektet Grammar of Drawing.

När vi pratade antecknade Suzanne som skrev ner ord för att hjälpa oss komma ihåg vår diskussion och för att se vad som skulle dyka upp. Mot slutet av dialogen när Suzanne gick igenom anteckningarna var det fyra ord som vi hade fokuserat mest på.

Produkt (product)

Process/Bearbeta (process)

Tillstånd/tillåtelse (permission), och

Lek (play).

Och det här är vad vår dialog med Tom handlar om eftersom vi känner att dessa fyra ord blåser liv i vårt projekt och i hur vi interagerar med barn.

På engelska börjar alla dessa ord med P, vilket tilltalar vår lek-känsla, men det är inte så mycket leken om hur orden börjar, utan själva essensen av dessa ord som syresätter vårt förhållningssätt.

Produkt-process dikotomi är inte bara två sidor av ett mynt där det är antingen den ena eller den andra, de är båda en del av samma upplevelse (och ett mynt har inte endast två sidor, utan också en kant och massa mellan dem). Vi är alla överens om att det är viktigt att skapa själva produkten, men vi erkänner också att processen är lika värdefull. Balansen mellan dessa två ord dansar ständigt, båda turas om att leda den estetiska upplevelsens riktning.

”Natural Diary” av Roberta Pucci - leker med vind, papper och grässtrån

Problem (ett annat ord som börjar med P!) uppstår när den ena eller den andra får mer makt av yttre krafter. Till exempel att skolsystemet prioriterar produkten snarare än processen, med andra ord att inlärningsprocessen är mindre viktig än produkten/beviset (det är ofta ett provresultat, eller, i konstämnen, ett specifikt konstverk gjorda på ett specifikt sätt för att bevisa en specifik förmåga eller kunskap). Det här är en sorts konst som dödar kreativitet, glädje och lekfullhet. Barn och elever har inte tillåtelse att utforska sina egna intressen och egna möjligheter med de material och tekniker som de delar med sig av.

På samma sätt, när allt fokus ligger på processen och inte på att skapa produkter, kan det kännas planlöst, eller kanske den känslan av stolthet över ens egna prestationer går förlorad. Produkter kan vara individuella och kollektiva och båda har en viktig roll. Vi tror att det är viktigt att tänka på att processen också kan vara standardiserad, begränsad och kontrollerad och inte bara för en specifik produkts skull, utan också på grund av tid, rädsla för smuts och oreda eller förväntningar på vad "process" är (inklusive missuppfattningar ) och att bara för att en lärare fokuserar på processen betyder det inte nödvändigtvis att barnet har frihet att utforska.

Vi är inte alls sugna på hela processen kontra produkt-konst-diskursen som frodas i sociala medier. Vi tycker att lek och tillåtelse är mycket viktigare ord än produkt och process och vi tycker att vi alla borde flytta vårt tänkande mer i denna riktning.


"Arting Trees" av Suzanne Axelsson. Att utforska ett förhållande med träden genom lek

Hur kan barn leka med material för att förstå deras processer, se de många produkter de kan skapa och vilket tillåtelse får de att leka fritt? Som Nona säger, var är tröskeln? Där vuxna börjar säga nej, där deras instinkter drar tillbaka tillståndet och barn upplever ett nytt ord som börjar med P (på engelska) - förebyggande (prevention)! De hindras från vissa erfarenheter, vissa möjligheter, från att göra vissa saker. Det kan finnas bra, väl reflekterade skäl till några av dessa tröskel stopp, men ganska ofta är de baserade på partiskhet, rädsla och brist på tid för pedagoger att reflektera djupt över de tre “i” som Suzanne pratar om - Interaktion, Intervention/ingripande och Interferens (störa).

Dessa tre ord hjälper oss att hitta en balans i produkt, process, lek och tillåtelse;

vi interagerar (interact) med barnet med en attityd av tillåtelse,

vi ingriper (intervene) endast för att stödja flödet av leken och processen, och

vi stör (interfere) så lite som mänskligt möjligt så att produkten av leken/processen inte förstörs eller störs negativt.

Produkten kan vara ett fysiskt föremål som barnet hade för avsikt att göra, eller av misstag skulle skapa/upptäcka genom sin lek, eller kan vara kunskap eller meningsskapande, och vår inblandning skulle resultera i att barnet aldrig upptäcker eller skapar den.

Lek och Tillåtelse handlar om frihet. Friheten att utforska. Friheten att upptäcka. Friheten att skapa. Friheten att handla. Tillåtelse är en kärlekshandling, eftersom vi till fullo måste förstå ett barns förmågor, skicklighet, intressen och välbefinnande för att veta hur man kan hålla dem så trygga som nödvändigt (genom att inte tillåta farliga handlingar, verktyg, upplevelser som barnet inte är redo för) samtidigt som det erbjuder utrymme för att lära sig genom misstag.


772 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page