top of page
  • Skribentens bildSuzanne Axelsson

Would You Take a Walk with a Line?

Uppdaterat: 30 nov. 2021

By Roberta Pucci and Michele Ferri

Swedish translation located after the English text.In early life, the process of drawing naturally unfolds according to consequential phases: it is an organic, archetypal development that just needs a welcoming environment, respectful of individual paces.

But what about adults, especially those who stopped drawing a long time ago? Is it still possible to restart drawing just for the sake of it, without performance-anxiety about the outcome?

Here are some suggestions for all adults who think they no longer able to draw and need a little help. Would you like to play?First of all, let’s warm up your hand with a flowing, free movement on the sheet of paper. Draw two small signs of different colors, representing the starting and the arrival point, wherever you want. Then just let your hand go for a walk with a black pen or marker, freely exploring the space of the sheet without interrupting the line, in any direction, at the most comfortable speed and pace. If you no longer know where to go, just slow down, slower and slower... but keep going on.

This activity can be repeated in different ways, for example by changing the travel speed, the drawing tool, the positions of the starting and arrival points. Perhaps a different color will suggest a different pace... And each tool will have its own "walking" qualities. Or you could imagine a line with a certain kind of personality, mood or feeling: happy, sad, angry, curious, bored, scared. How will its journey be?You can also create more interesting environments to explore, by placing cutouts and small objects on the sheet of paper. Then explore these paper areas with a line.Now let's go through more intricate paths, tracing lines that intersect in many points (preferably using a pen). Interesting shapes are hidden through your random scribbles: look and try to find them… What do you see? Once you have identified some shapes, make them more recognizable, for example filling them with colors or pointing the outline out with a different color or a thicker line.What about "dressing" your shapes? You can create endless textures combining different signs, points and lines. Then draw your shape on a textured cardboard you like and cut it out. How does it look now?


Each shape can also be transformed by changing its size or proportions, stretching it, crushing it, as if it was of a plastic material that can be deformed as you like. Exploring these variations, you will create a group of shapes that are all a bit different but recognizable as belonging to the same “family”.At this point, you have various drawing tools for inventing imaginary worlds... Trace your lines, place and move your shapes in the sheet of paper: many stories will emerge! Enjoy!This post is a small excerpt from the book A spasso con una linea, by Roberta Pucci and Michele Ferri, published by Artebambini (in Italian only… for now).


#GrammarOfDrawing collaboration with Roberta Pucci, Nona Orbach and Suzanne Axelsson exploring art and education and well-being and creativity and....

This post can be found in Swedish (translated by Suzanne) below

In Hebrew (translated by Nona) In Italian (translated by Roberta)


Skulle du ta en promenad med en linje?

Av Roberta Pucci och Michele Ferri

Tidigt i livet utvecklas processen med att rita naturligt enligt en serie följd faser: det är en organisk, arketypisk utveckling som bara behöver en välkomnande miljö, med respekt för enskilda steg.

Men hur är det med vuxna, särskilt de som slutade rita för länge sedan? Är det fortfarande möjligt att starta om att rita bara så där, utan någon prestationsångest för resultatet?

Här är några förslag för alla vuxna som tror att de inte längre kan rita och behöver lite hjälp. Vill du leka?Först och främst, låt oss värma upp handen med en flytande, fri rörelse på pappersarket. Rita två små tecken i olika färger, som representerar start- och ankomst-punkten, var du vill. Låt sedan bara din hand gå en promenad med en svart penna, fritt utforska arkets utrymme utan att avbryta linjen, åt vilket håll som helst, med den mest behagliga hastigheten och tempot. Om du inte längre vet vart du ska gå, bara sakta ner, långsammare och långsammare ... men fortsätt.

Denna aktivitet kan upprepas på olika sätt, till exempel genom att ändra körhastigheten, ritverktyget, start- och ankomst-punkterna. Kanske kommer en annan färg att föreslå en annan takt ... Och varje verktyg kommer att ha sina egna "gående" egenskaper. Eller så kan du föreställa dig en linje med en viss typ av personlighet, humör eller känsla: glad, ledsen, arg, nyfiken, uttråkad, rädd. Hur blir resan?


Du kan också skapa mer intressanta miljöer att utforska genom att placera utklipp och små föremål på pappersarket. Utforska sedan dessa pappersområden med en linje.

Låt oss nu gå igenom mer invecklade banor, spåra linjer som skär varandra på många punkter (helst m


ed hjälp av en penna). Intressanta former döljs genom dina slumpmässiga klotter: leta och försök hitta dem ... Vad ser du? När du har identifierat några former kan du göra dem mer igenkännbara, till exempel fylla dem med färger eller peka ut konturen med en annan färg eller en tjockare linje.

Vad sägs om att "klä" dina former? Du kan skapa oändliga texturer som kombinerar olika tecken, punkter och linjer. Rita sedan din form på en texturerad kartong du gillar och klipp ut den. Hur ser det ut nu?Varje form kan också omvandlas genom att ändra dess storlek eller proportioner, sträcka ut den, krossa den, som om den vore av ett plastmaterial som kan omformeras som du vill. När du utforskar dessa variationer kommer du att skapa en grupp former som alla är lite olika men känns igen som tillhör samma "familj".


Vid denna tidpunkt har du olika ritverktyg för att uppfinna fantasivärldar ... Spåra dina linjer, placera och flytta dina former i pappersarket: många berättelser kommer att dyka upp! Njut av!Det här inlägget är ett litet utdrag ur boken A spasso con una linea, av Roberta Pucci och Michele Ferri, utgiven av Artebambini (endast på italienska ... för nu).


111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page